Zhiren Wang, PhD

Postdoctoral Research Associate
Education & Post Graduate Training: 

PhD, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, P.R. China, 2016
B.S., Jishou University, Jishou, P.R. China, 2018